REGULAMIN BIEGU LOTNIKA

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu Lotnika jest Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego dalej COP-DKP oraz Fundacja Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303.

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Inspektora Sił Powietrznych.

III. CELE

 1. Upamiętnienie: lotników września 1939 roku.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja organizatorów oraz partnerów biegu.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w Warszawie w Lesie Kabackim im. Stefana Starzyńskiego.

V. TRASA I GODZINY STARTU

 1. Dla biegaczy start i meta będzie znajdować się na ul. Leśnej, na wysokości parkingu przed COP-DKP ul. Leśna Pyry. Trasy przebiegać będą wyznaczonymi traktami na terenie Lasu Kabackiego na dwóch dystansach: 6 i 11 km w rywalizacji biegaczy (kobiety i mężczyźni).
 2. Niedopuszczalne jest skracanie tras biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 3. Start na dystansach 6 i 11 km nastąpi o godz. 11.00.

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Limity czasu biegów:
 • 6 km wynosi 45 minut;
 • 11 km wynosi 1 godzinę i 30 minut.
 1. Zawodnicy, którzy ukończą bieg poza limitem czasu nie będą klasyfikowani.
 2. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń można dokonywać:
  a. drogą elektroniczną – internetową na stronie www.bieglotnika.waw.pl
 2. Liczba Uczestników ograniczona jest do:
  dystans 6 km – 100 osób;
  dystans 11 km – 100 osób.
 1. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 03 czerwca do dnia 11 lipca br., odbiór pakietów w dniu biegu w biurze zawodów od godz. 08.00 do godz. 10.30.
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokument będzie do podpisania w biurze zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia docelowej liczby uczestników imprezy wymienionej w pkt. 2.
 5. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 6. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 7. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka samodzielna zmiana możliwa jest elektronicznie do dokonania w osobistym profilu uczestnika jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 11 sierpnia włącznie. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.

VIII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
  a. prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego;
  b. dokonanie opłaty rejestracyjnej;
  c. start w koszulce okolicznościowej jest zalecany;
  d. uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, ponieważ trasa biegu przebiega przez ogólnodostępne ścieżki Lasu Kabackiego.

IX. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 40 PLN.
 2. Uiszczona opłata przez uczestnika biegu jest potwierdzeniem udziału w zawodach, organizator nie wydaje dodatkowych zaświadczeń stwierdzających opłatę startową.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą:
  a. systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
 6. Dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów będzie czynne w namiocie na terenie parkingu przy ulicy Leśnej (teren COP-DKP) w dniu 31 sierpnia 2019 roku w godzinach 08.00 – 15.00.

XI. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, wodę, posiłek regeneracyjny.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki znajduje się w profilu użytkownika.

XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.
 2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 3. Odbiór pakietów dla uczestników biegu w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XIII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  a. bieg na dystansie 6 km – biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn;
  b. bieg na dystansie 11 km – biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn;
  c. dla najmłodszego uczestnika biegu.
 2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora:
  a. w sprawach organizacyjnych: 798 341 231, 519-038-076 e-mail: zbigniew.ruszniak@gmail.com, jusiek@o2.pl.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne
  i niezmienne.
 4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i posiłków regeneracyjnych.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.bieglotnika.waw.pl
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Violet Kiwi z siedzibą w Konstancin Jeziorna przy ulicy Habdzin 29, 05-520 Konstancin Jeziorna (NIP: 1231290292, REGON: 147453762, KRS: 0000526112). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja.violet.kiwi@gmail.com
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
b. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę www.bieglotnika.waw.pl (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 dostarczania usług płatniczych
 przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę www.bieglotnika.waw.pl
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Violet Kiwi”:
 w celach podatkowych i rachunkowych
d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Violet Kiwi:
 prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
e. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
 przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie www.bieglotnika.waw.pl
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.bieglotnika.waw.pl oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.